Calamos Supports Greece
GreekReporter.comGreeceGreek Police Arrest Accomplice of Jailed Terrorist Nikos Maziotis

Greek Police Arrest Accomplice of Jailed Terrorist Nikos Maziotis

Åéäéêüôåñá, óôï ðëáßóéï áóôõíïìéêÞò Ýñåõíáò êáé ðñïáíÜêñéóçò, ôçí ïðïßá äéåîÜãåé ôï ÔìÞìá ÅãêëçìÜôùí êáôÜ Éäéïêôçóßáò, ôçò Äéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò ÁôôéêÞò, ðñïÝêõøå ç óõììåôï÷Þ ôùí ðáñáðÜíù áôüìùí óå ëçóôåßá õðïêáôáóôÞìáôïò ôñÜðåæáò, ðñéí áðü ìßá åâäïìÜäá ðåñßðïõ, óôçí Ðáñáëßá Äéóôüìïõ Âïéùôßáò. ÓõãêåêñéìÝíá, ôçí 13.45 þñá ðåñßðïõ ôçò 22.8.2014, ôñåéò äñÜóôåò ìå ôçí áðåéëÞ üðëùí, åéóÞëèáí óôï õðïêáôÜóôçìá, áêéíçôïðïßçóáí ðåëÜôåò êáé õðáëëÞëïõò êáé áöáßñåóáí óõíïëéêÜ ôï ÷ñçìáôéêü ðïóü ôùí 396.930 åõñþ. Áðï÷ùñþíôáò, ðÞñáí ìáæß ôïõò ôïí ôáìßá ôçò ôñÜðåæáò êáé äéÝöõãáí ìå ü÷çìá ðïõ Ýöåñå ðëáóôïãñáöçìÝíåò ðéíáêßäåò êáé åß÷å êëáðåß ôïí ðåñáóìÝíï ÌÜéï áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÊçöéóéÜò ÁôôéêÞò. Ôï óõãêåêñéìÝíï ü÷çìá åíôïðßóôçêå êáììÝíï óå êïíôéíÞ ðåñéï÷Þ, óôçí ðáñáëßá ôçò Áãßáò ÓùôÞñáò. Ïé äñÜóôåò åðéâéâáæüìåíïé óå öïõóêùôü ôá÷ýðëïï, ðïõ åß÷å êëáðåß ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2012 áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÊáëáìÜôáò Ìåóóçíßáò, äéÝöõãáí ìÝóù èáëÜóóçò, åíþ óôç äéáäñïìÞ õðï÷ñÝùóáí ôïí ôáìßá íá ðÝóåé óôç èÜëáóóá. Ìå ôï óêÜöïò áðïâéâÜóôçêáí óôç èÝóç Ëïõôñü ÎõëïêÜóôñïõ, üðïõ åðé÷åßñçóáí íá ôï êÜøïõí, åíþ óôç óõíÝ÷åéá åðéâéâÜóôçêáí óå Üãíùóôï åðéâáôéêü áõôïêßíçôï êáé äéÝöõãáí ðñïò Üãíùóôç êáôåýèõíóç. ÐåñáéôÝñù, ðñïÝêõøå üôé ôá ðáñáðÜíù Üôïìá, ôá óôïé÷åßá êáé öùôïãñáößåò ôùí ïðïßùí äßíïíôáé óôç äçìïóéüôçôá, óõììåôÝ÷ïõí óå ïìÜäá - åãêëçìáôéêÞ ïñãÜíùóç, ðïõ äéáðñÜôôåé Ýíïðëåò ëçóôåßåò óå ôñáðåæéêÜ õðïêáôáóôÞìáôá, ôá ìÝëç ôçò ïðïßáò èåùñïýíôáé éäéáßôåñá åðéêßíäõíá. Ç óõãêåêñéìÝíç äçìïóéïðïßçóç, ÷ñïíéêÞò äéÜñêåéáò ôñéþí ìçíþí, óýìöùíá ìå ôçí ó÷åôéêÞ ÅéóáããåëéêÞ ÄéÜôáîç, áðïóêïðåß óôçí ðñïóôáóßá ôïõ êïéíùíéêïý óõíüëïõ áðü ôç äñÜóç ôçò åãêëçìáôéêÞò ïñãÜíùóçò, áëëÜ êáé ãéá íá êáôáóôåß åõ÷åñÝóôåñç ç ðñáãìÜôùóç ôçò áîßùóçò ôçò Ðïëéôåßáò ãéá ôïí êïëáóìü ôùí ðáñáðÜíù áäéêçìÜôùí, äïèÝíôïò üôé ïé áíùôÝñù äéáöåýãïõí ôçò óýëëçøçò. Óôï ðëáßóéï áõôü, ðáñáêáëïýíôáé ïé ðïëßôåò íá åðéêïéíùíïýí ìå ôïõò ôçëåöùíéêïýò áñéèìïýò 210-6411111 ôçò Äéåýèõíóçò ÁóöÜëåéáò ÁôôéêÞò êáé 210-6476647, 210-6476575 & 210-6476205 ôïõ ÔìÞìáôïò Åã
The counter-terrorism unit of the Greek Police has arrested three people in Volos with one of them being an accomplice of jailed terrorist Nikos Maziotis.
The arrest was made after a police operation in Volos, central Greece. The counter-terrorism unit searched several apartments and arrested Maziotis’ accomplice Giorgos Petrakakos, his female partner and another man. The two other suspects have no prior record. Reportedly, Kalashnikov rifles were found in the apartment.
Petrakakos was wanted by Greek police for armed robberies he committed with Maziotis. He is the fourth person of a four-member gang who robbed a bank at Distomo. Earlier in the year, the other two members were arrested at Aghialos, while the fourth man committed suicide.
Maziotis is the leader of guerilla group Revolutionary Struggle and is currently being held at Korydallos Prison. In May he issued a text from jail calling for an armed assault against the state and called on Greece’s anarchists to take over parliament, ministries and the Bank of Greece. “Social revolution is the only solution,” he wrote.

See all the latest news from Greece and the world at Greekreporter.com. Contact our newsroom to report an update or send your story, photos and videos. Follow GR on Google News and subscribe here to our daily email!Related Posts